สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry : SuRF) 2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อย (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) การแปรรูปอาหาร และ 3) การแพทย์ครบวงจร 3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program : IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย) 4. ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ