สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ