วช. เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 เพื่อทำวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้สนใจขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สอบถามายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2445 ต่อ 203 โทรสาร 0-2561-3049 E-mail : sasivimol.t@nrct.go.th
carbamazepin kaufen carbamazepin 800 carbamazepin qt
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ