มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ