สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม

ใน 3 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง "Natural Products for Drug Discovery" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2560 2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง "Biodiversity" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academyof Science (CAS) เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (concept proposal) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 3. ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 23 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trf.or.th/ARDFund
cialis sample coupon cialis coupon free free prescription drug cards
buy low dose naltrexone tymejczyk.com naltroxin
vivitrol pill mikemaloney.net starting naltrexone
naltrexone alcohol interaction site naltrexone withdrawal symptoms
vivitrol and drinking link nalrexone
naltrexone opiate withdrawal saveapanda.com how to make low dose naltrexone
naltrazone lasertech.com naltrexone lupus
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ