สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนพลังงานทดแทน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยหน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการต้องจัดทำหนังสือนำถึง “ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน” หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจลงนามในการทำข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.eppo.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2612-1555 ต่อ 380
partial birth abortion gitara.by does abortion hurt
cialis coupons printable online cialis coupons printable coupons for cialis
buy low dose naltrexone tymejczyk.com naltroxin
naltrexone addiction site vivitral shot
naltrexone cost click low dose naltrexone in australia
vivitrol wiki open vivitrol wiki
naltrexone 1.5 mg go ldn and depression
does naltrexone block tramadol revia tablets how does ldn work
naltrexone off label uses low dose naltexone low dose naltrexone fibromyalgia reviews
side effects of naltrexone 50 mg naltrexone experiences naltroxene