สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ WWW.ICADA2017.nida.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICADA4papers@gmail.com โทร. 0 2727 3325-6, 0 2727 3612
abortion fees abortion clinics in baltimore md pill abortion stories
naltrexone addiction naltraxone vivitral shot