สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ WWW.ICADA2017.nida.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICADA4papers@gmail.com โทร. 0 2727 3325-6, 0 2727 3612
abortion fees abortion clinics in baltimore md pill abortion stories
naltrexone addiction naltraxone vivitral shot
alcohol blocker charamin.jp ldn naltrexone
naltrexone heroin myjustliving.com naltroxene
revia uses go naltrexene
alcohol blocker shot click low dose naltrexone uses
naltrexone uk buy when to take naltrexone naltrexone injection for opiate addiction