สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ”

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ” เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้นำเสนองานวิจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยต่อไปในอนาคต โดยจะเปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (Topics of Conference) ใน 5 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology) 2. กลุ่มดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and digital technology) 3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการออกแบบ (Design and engineering technology) 4. กลุ่มบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative management and business technology) 5. กลุ่มภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และการเรียนรู้ (Linguistics, social science and learning technology) ผู้สนใจ สอบถามได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร.02 763 2600 ต่อ 2760,094 772 4439 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tni.ac.th/tniac2017
duphaston duphaston forum duphaston
prescription drugs discount cards drug discount coupon prescription discounts cards
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox cijena
vermox vermox tablete nuspojave vermox doziranje
voltaren retard voltaren voltaren patch
abortion pill information how much do abortion pill cost how does abortion pill work
lamisil pastillas mcmurray.biz lamisil spray
coupons for prescription drugs free coupon for cialis manufacturer coupons for prescription drugs
clomid tapasztalatok gedave.ro clomid
buy abortion pill abortion pill questions cons of abortion pill
termination of pregnancy at 22 weeks niknameh.ir should i get an abortion
prescription discount coupon drug prescription card coupons for prescriptions
cialis sample coupon free printable cialis coupons free prescription drug cards
how naltrexone works click naltroxen
how does naltrexone make you feel mikemaloney.net natrexone
ldn for anxiety ldn naltrexone side effects naltrexone implant removal
low dose naproxen open low dose naltrexone infertility
low dose naltexone partickcurlingclub.co.uk ldn for autism