ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการ ตลอดจนเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดออกวารสาร ปีละ 1 ฉบับ และวารสารผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://rdi.udru.ac.th