คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัยคณาจารย์ และผู้สนใจส่งบทความหรือผลงานทางวิชาการ เพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าสู่ฐานดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองบทความที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพวารสารที่กำหนดที่สามารถใช้ขอผลงานทางวิชาการได้ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี ผู้สนใจส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน ได้ที่ ศูนย์วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 089-699-4199 ดร.ทศพร แสงสว่าง หรือสามารถดูรายละเอียดและ Download รูปแบบการเขียนบทความได้ที่ www.journal.mutt.ac.th:8080/index.php/jtemut