มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย/วิชาการ ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะและผลงานทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 1047-8 มือถือ 082 629 1970 E-mail: j.nu.phayao@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560
vivitrol and drinking link nalrexone
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
naltrexone fda naltrexone cocaine how much does naltrexone cost
low dose naltrexone australia low dose naltrexone buy uk naltrexone opioid antagonist
naltrexone opiate withdrawal saveapanda.com how to make low dose naltrexone
naltrexone uk buy go naltrexone injection for opiate addiction