คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ journalofcommarts@gmail.com.com ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ