มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย/วิชาการ ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะและผลงานทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 1047-8 มือถือ 082 629 1970 E-mail: j.nu.phayao@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560
vivitrol and drinking link nalrexone
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
naltrexone fda naltrexone cocaine how much does naltrexone cost
low dose naltrexone australia low dose naltrexone buy uk naltrexone opioid antagonist