มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสาขาสังคมศาสตร์ที่ได้รับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย หรือ TCI .ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับรองคุณภาพวาสารเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามได้ที่คุณซอฟียะห์ สูแป โทร. 091-862-6900, 073-299-699 ต่อ 31000 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th/e-journal
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
low dose naltrexone online pharmacy blog.jrmissworld.com how to get naltrexone