ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการจัดทำ NRCT office e-journal ด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 ทุนๆ ละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2018) จำนวน 4 ฉบับๆ ละ 200,000 บาท ได้แก่ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม เพื่อสร้างความเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 706,707 โทรสาร 0 2579 6382 หรือ E-mail: sopawong_joy@hotmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560
how to get low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz how to get naltrexone
naltrexone 1.5 mg go ldn and depression
naltrexone opiate withdrawal vivitrol naltrexone how to make low dose naltrexone
buy low dose naltrexone link naltrexone injection cost