ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการจัดทำ NRCT office e-journal ด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 ทุนๆ ละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2018) จำนวน 4 ฉบับๆ ละ 200,000 บาท ได้แก่ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม เพื่อสร้างความเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 706,707 โทรสาร 0 2579 6382 หรือ E-mail: sopawong_joy@hotmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560
how to get low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz how to get naltrexone
naltrexone 1.5 mg go ldn and depression