มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI ผู้สนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และส่งบทความหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754 416
low dose naltexone open ldn for autism
low dose naltrexone australia click naltrexone opioid antagonist