มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ที่สามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออก 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6815, 6817, 6833, หรือ e-mail: jmct@rmutp.ac.th
naltrexone challenge test ldn candida ldn capsules
naltrexone alcohol interaction site naltrexone withdrawal symptoms
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
low dose naltrexone clinical trials low dose naltrexone depression maltrexon