มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ที่สามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออก 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://mct.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6815, 6817, 6833, หรือ e-mail: jmct@rmutp.ac.th
naltrexone challenge test ldn candida ldn capsules
naltrexone alcohol interaction site naltrexone withdrawal symptoms
acamprosate skydtsgaard.dk c naltrexone
low dose naltrexone clinical trials low dose naltrexone depression maltrexon
naltrexone opiate withdrawal saveapanda.com how to make low dose naltrexone
naltrexone cocaine open naltrexone reviews alcoholism
ldn for depression effects of naltrexone drinking while on naltrexone