มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา เสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา เสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีรูแบบการเผยแพร่เป็นเล่มวาสาร (Hard Print) และวาสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ผู้สนใจเสนอบทความตีพิมพ์ในวาสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2504-8196 อีเมล์ stjoe@stou.ac.th หรือที่เว็บไซต์ http://web2.stou.ac.th/stjoe
buy low dose naltrexone tymejczyk.com naltroxin
how naltrexone works tymejczyk.com naltroxen
vivitrol pill mikemaloney.net starting naltrexone
low dose naproxen open low dose naltrexone infertility
what is ldn used for site naltrexone 4.5 mg
naltrexone 50 mg naltrexone sleep low dose naltrexone cost
side effects of naltrexone 50 mg read naltroxene
alcohol blocker shot site low dose naltrexone uses