มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสาขาสังคมศาสตร์ที่ได้รับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย หรือ TCI .ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับรองคุณภาพวาสารเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามได้ที่คุณซอฟียะห์ สูแป โทร. 091-862-6900, 073-299-699 ต่อ 31000 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th/e-journal
cialis coupons 2015 blog.memorystock.com free cialis coupon 2016
coupon prescription coupons for cialis drug prescription card
buy low dose naltrexone tymejczyk.com naltroxin
wiki naltrexone read half life of naltrexone
ldn for anxiety pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone implant removal
naltrexone immune system click naltrexone buy uk
low dose naltrexone australia low dose naltrexone buy uk naltrexone opioid antagonist
purchase low dose naltrexone read naltrexone in india
naltrexone opiate withdrawal vivitrol naltrexone how to make low dose naltrexone
naltrexone off label uses lasertech.com low dose naltrexone fibromyalgia reviews
naltrazone naltrexone hcl naltrexone lupus
side effects of naltrexone 50 mg naltrexone experiences naltroxene
naltrexone cocaine link naltrexone reviews alcoholism
ldn for depression naltrexone vivitrol drinking while on naltrexone