มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2559 เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับกาพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ ติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวฟิตรีนา ดาราแม โทร. 063-749-0929 , 073-299-699 ต่อ 31000 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.yru.ac.th
abortion fees abortion clinics in baltimore md pill abortion stories
wiki naltrexone centaurico.com half life of naltrexone
what is ldn used for buy ldn uk naltrexone 4.5 mg
purchase low dose naltrexone read naltrexone in india
ldn for depression low dose naltrexone allergies drinking while on naltrexone