มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2559 เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก ประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับกาพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ ติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวฟิตรีนา ดาราแม โทร. 063-749-0929 , 073-299-699 ต่อ 31000 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.yru.ac.th
abortion fees abortion clinics in baltimore md pill abortion stories
wiki naltrexone centaurico.com half life of naltrexone
what is ldn used for buy ldn uk naltrexone 4.5 mg