การอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Advanced Research Ethics Training Course
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย"
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล"
กฟผ ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. "EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018"
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ICET II 2018: Critical Innovation)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ภายใต้หัวข้อ "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา"
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "อยู่ด้วยกัน" : โลกเทคโนโลยี ความเลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
วช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
วช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14" ในหัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปํญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" วันที่ 5-8 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ RSKC 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018: สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference: RSKC 2018
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iTEC Asia Pacific 2018
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package”
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
วช. ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging"
สภาปัญญาสมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลระหว่างประเทศ"
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่วัฒนธรรม Thailand 4.0"
สวทช ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9
สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีและคนแบบไหน ถึงจะใช่ Thailand 4.0"
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Angel Fund for Startup ภายใต้โจทย์แนวคิด Energy Management
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮออลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-มีนาคม 2560
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ”
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญนำเสนอบทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 "วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560"
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" : Sus-LaB
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "2016 National Co-ordinating Center for Public Engagement (NCCPE)" ณ เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559
NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง"
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 45 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 "สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น"
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การปาฐกถา/เสวนาพิเศษในการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18 เรื่อง "ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษารดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้ง10 ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies"
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย "สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยเพือนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธ์"
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน"
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ
Bilateral research collaboration with the Asia-Pacific region 2013-2016 Call for seed money projects with Indonesia, Malaysia, Thailand, The Philippines and Vietnam
วช.ขอแจ้งการเพิ่มเติมแผนการเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2559
สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37 เรื่อง "Borderless Open Access Education"
ทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 ในหัวข้อ "นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ"
สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญปรชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016 :B-inno 2016)
สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Professional Development Program
มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไททย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) กับสังคมไทย"
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม"
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives)
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2016)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุเดียวเบ็ดเสร็จ" โดย รศ. พิชิต ตรีวิทยรัตน์
สำนักงานเลขานุการที่ประชุมอิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2016 หัวข้อ Focus Group Dean Forum Topic: Padagory Design Challenge with Digital Technology Eco-System
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนรรม ครั้งที่ 6"
วช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (CreTech 2016 The 4th International Conference on Creative Technology)
สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญเสนอราคางานจ้างศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเช้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "Public Health Approaches toward Sustainable Development"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่่่่่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย"
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม เพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการรดบชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 /The 8th ASEAN+ C + I On Business Management Research
การเคหะแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขยายเวลากำหนดส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
วช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต (Thailand-China Strategic Partnership : Present to Future)"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ปรจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี"
วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRU 2016 Osaka International Conference"
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติแลนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2016
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่นที่ 4 ในหัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"
วช. ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)" ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย"
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities"
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมปรชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ "Learning in Action"
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC2016) "Engineering and Technology for Better Living"
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA 2016--SSIS
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในงาน Education ICT Forum 2016 ภายใต้แนวคิดหลัก Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก "Active Learning: Challenge and Innovations"
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 "The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy" ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society-Lessons Learned from Social Business"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and International Graduate Research Conference 2016)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแลนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกองทุน "MTJA Research Cess Fund"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Management : From the Polar Regions to the Local Communities
วช. ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2559....
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 "The 5th Burapha University International Conference 2016"
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development" ประจำปี 2558
บริติช เคานซิล ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวี
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "Digital Economy & Bi Data (เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่)"
ทปอ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เรื่อง "ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ปัญหาของปรเทศ"
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016--SSIS ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)"
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry"
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "44 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม"
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการรดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ICIIIM 2015
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 "สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ นานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 ก.พ. 59
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 "UTCC-Academic Paper Presentation 2015"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและ ประชาคมอาเซียน"
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559)
ปฏิทินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสาย อุดมศึกษา ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม ระดับนานาชาติในหัวข้อ "The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015)"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในหัวข้อเรื่อง "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิ วัฒน์"
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการรดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญ ของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล"
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล"
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและงานแสดง นิทรรศการด้านเทคโนโลยี "J-T Tech Innovation Seminar"
วช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม The 2nd International Cultural Academy: Public & Cultural Diplomacy in Times of Crisis
วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry"
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Knowledge Bank Project 2015 : Biotech for Inclusive Growth”
วช. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง"
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Active Living for All"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558 หัวข้อ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน"
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6" เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society"
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนผลงานวิจัย อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์"
สวก. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำ เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน"
สอจร. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากร หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "ครึ่งทางทศวรรษ ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 3rd Sharing Teaching in Research and Education (STRE2015)"
วช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา นักวิจัย" (Training for the trainers) รุ่นที่ 10
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ Themes
วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วม ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัย หัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม แห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5"
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้า ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ เรื่อง "สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและ วิชาการ"
วช. ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "วิกฤติภัยแล้งและแนวทางแก้ไข"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Research for Innovation หรือ R4i)
วช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558" (Thailand Research Expo 2015)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9 "พลัง พลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ จังหวัดพัทลุง จัดการตนเอง"
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ หรือเข้าร่วมประชุมวิทยาการ เรื่อง "Lab. Safety Symposium"
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดมความคิด และสรรหานักวิขัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย แบบกำหนดหัวข้อเรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์"
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบป้ายนิเทศ (Poster Presentation)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น"
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา...สู่ชีวิตที่ดีงาม"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "Contemporary Research Writing and Business Management"
สถาบันไทยคดีศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม "ตุรกี มหัศจรรย์แดนอารยธรรม 2 ทวีป : The Ancient World Civilization"
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Teo Talk @TSP : Creativity in Innovation Process in Action"
สวทช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนา ในหัวข้อ "เมอร์ส : โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ภัยใกล้ตัว ที่เราควรรู้"
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำ เสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้า ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอบทความ ในงาน เสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับการประเมิน IQA เกณฑ์ใหม่ สกอ." และ Workshop เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการเรียน การสอนยุคใหม่" และศึกษาดูงาน ณ University Utara Malaysia
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวที เสวนา "ชนบทไทย : พื้นที่วิจัยสำหรับนักวิชาการรุ่นใหม่"
สวทช.จัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2558 หรือ Auto Parts Tech Day 2015 ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผล งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม วิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 "Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015 : Navigating ASEAN in a Changing World"
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข แห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใน ศตวรรษที่ 21 : มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ" และ การประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Public Health and Environment in the 21st Century: Evidence- Based Global Health"
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 18- 19 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม วิชาการนานาชาติ "The ISPE's 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology" (ACPE)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้"
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการและนวัต กรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก"
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและ เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้อง ถิ่นและภูมิภาค "ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 8 และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้าน การจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 5 (IBMRC)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ The 1st ICHS 2015 ในหัวข้อ "Learning in the 21st Century : Perspectives in the Humanities and Social Science" วันที่ 26-27 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 2 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth TCU International E-Learning Conference 2015 "Global Trends in Digital Learning" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558
สกอ. ขอเชิญประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยรดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม และนโยบายนวัตกรรม 2558" วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรดับนานาชาติ "Communication Perspective: Social Connection in the Age o Digital Technology Practice" วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-20.00 น.
วช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558