ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเว็บไซต์สำหรับการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย สกอ. สำหรับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา เสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยพลังงาน
ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนวิจัยและกิจกรรมการประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย (RJ-RMUTT) เล่มที่ 15 ฉบับที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
แบบสำรวจข้อมูลด้านการวิจัย สกอ. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชชา
มทร. พระนคร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
รงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม
วช. ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความเห็นต่อ ร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านคุณธรรมความดี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์