การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก


     

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16


     1. หนังสือนำส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เรียน ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
     2. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 1)
     3. แบบเสนอโครงร่างการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 2)
     4. แบบประวัติผู้วิจัย   (เอกสารหมายเลข 3)
        - กรณีเป็นนักศึกษา แนบประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
     5. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 4)
     6. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 5)
     7. แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์
     8. กรณีเป็นนักศึกษา แนบสำเนาใบสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์
     9. กรณีผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลายที่ และได้รับหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบันต่างๆ ที่ขอรับรองแล้ว ขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรอง
     10. กรณีที่โครงการวิจัยเป็นโครงการชุด ภายใต้โครงการย่อยๆ ขอให้จัดส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นโครงการชุดพร้อมๆ กับโครงการย่อยแต่ละโครงการ

     

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น
การส่งโครงร่างการวิจัยกรณีต่างๆ หลังจากได้รับหนังสือรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนการส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)


     

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16


     1. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ม.ธ. ชุดที่ 2
     2. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 6)
     3. แบบโครงร่างการวิจัยที่ทำการแก้ไขแล้ว พร้อมทำ highlight หรือขีดเส้นใต้/ระบายทึบ/ติดแถบสี ในเอกสารที่ถูกปรับแก้ไข

     

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น
การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย


     

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16


     1. หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ม.ธ. ชุดที่ 2
     2. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 7)
     3. แบบโครงร่างการวิจัยที่ดำเนินการถึงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าที่แจ้งมา

     

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น
การขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน


     

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16


     1. หนังสือนำส่งขอต่ออายุหนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ม.ธ. ชุดที่ 2
     2. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงร่างการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 7)
     3. แบบโครงร่างการวิจัยที่ดำเนินการถึงขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าที่แจ้งมา
     4. แบบรายงานการขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ   (เอกสารหมายเลข 8)

     

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น
การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)


     

ใช้พิมพ์ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16


     1. หนังสือนำส่งรายงานสรุปผลการวิจัย เรียนประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ม.ธ. ชุดที่ 2
     2. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย   (เอกสารหมายเลข 9)
     3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

     

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น